Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Politikamız & Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSUNUN İLANI

Firmamız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, emanetiniz olup  veri sorumlusu olarak KOEK BİYOTEKNOLOJİ BİYOMÜHENDİSLİK VE MEDİKAL HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  uyarınca,  aşağıda açıklanan kapsam ve şartlarda, sadece açık rızanız dahilinde, işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE KAPSAMI

Rızanız dahilinde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, veriliş amacına uygun ve veriliş amacıyla sınırlı olmak üzere  iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi; Kredi ve finansman işlemlerinin planlanması ve yürütülmesi ve risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; Satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası;  Sözleşme süreçlerinin veya hukuki prosedürlerin icrası; Finans veya muhasebe işlerinin takibi; Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi; Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası;  Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; Yasal sınırlar çerçevesinde  sigorta ve hasar süreçlerinin planlanması ve takibi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize,  kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un şartları ve amaçları çerçevesinde bu amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Bilginiz ve rızanız dahilinde paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafımızca yetkili kılınmış ve denetimleri sağlanan personellerimiz yada iştirakçilerimiz tarafından, fiziki veya elektronik ortamda, gerekli güvenlik önlemleri alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin talepleriniz, “Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” çerçevesinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan verilerinizin işlenmesini gerektirecek sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkan sonucun aleyhinize olması halinde itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmiş olması sebebiyle bir zararınızın doğması halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkınız olduğunu bilgilerinize saygıyla sunarız.